Inwestycje i remonty dróg

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wytyczne dotyczące wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych dla zadań gminnych, powiatowych oraz mostowych

2020-07-07

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych : nr 2554 W Troszyn – Zabiele, nr 2559 W Zamość – Gostery – granica województwa ( Głębocz) , nr 2591 W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń

2020-07-07

 

            Powiat Ostrołęcki przystąpił w 2019 roku  do realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego  dróg powiatowych : nr 2554 W Troszyn – Zabiele, nr 2559 W Zamość – Gostery – granica województwa ( Głębocz) , nr 2591 W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec  na terenie gminy Troszyn i Rzekuń”  dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach   Funduszu Dróg Samorządowych .

Czytaj więcej o: Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych : nr 2554 W Troszyn – Zabiele, nr 2559 W Zamość – Gostery – granica województwa ( Głębocz) , nr 2591 W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych : nr 2545 W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, nr 3227 W Przasnysz – Baranowo na terenie gminy Olszewo Borki i Baranowo

2020-07-07

 

 

            Powiat Ostrołęcki przystąpił w 2019 roku do realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego  dróg powiatowych : nr 2545 W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska,  nr 3227 W Przasnysz – Baranowo na terenie gminy Olszewo Borki i Baranowo”  dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach   Funduszu Dróg Samorządowych .

Czytaj więcej o: Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych : nr 2545 W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, nr 3227 W Przasnysz – Baranowo na terenie gminy Olszewo Borki i Baranowo

Koniec realizacji PRGiPID

2019-01-14

 

 

Zadanie pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504 W Myszyniec - Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas - II etap", zostało zrealizowane przez Powiat Ostrołęcki  w 2018 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Wartość wykonanych prac wyniosła 6 298 983,01 złotych, w tym: wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 3.000.000,00 złotych w ramach w/w programu z pomocy finansowej Urzędu Miasta i Gminy Myszyniec kwotę w wysokości 1.681.000,00 złotych i środki własne Powiatu w kwocie 1 617 983,01 złotych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych „ OSTRADA” z Ostrołęki. Dzięki zrealizowanej inwestycji przebudowano nawierzchnię na odcinku o długości 6550,00 mb i szerokości 6,00 m przy szerokości pasa ruchu, który wynosi 3,00 m. Wykonano ścieżkę rowerową o długości 6571,5 m i szerokości 2,00 m – 2,50 m. Inwestor przebudował 2 skrzyżowania oraz wykonał dwie zatoki autobusowe z rampami. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi zamontowano 2 komplety aktywnego oznakowania przejść dla pieszych i oznakowanie A7 zasilane panelami fotowoltaicznymi. Zbudowano wyspę dzielącą jezdni z odgięciem toru jazdy na wjeździe. Dodatkowo wykonano 3 przejścia dla pieszych i ustawiono bariery ochronne SP05 na długości 120 m oraz 24 m barierek typu olsztyńskiego. Odtworzono pobocza gruntowe o długości 6550 mb i szerokości 1,00 m ( obustronnie ) oraz przebudowano 5 sztuk przepustów pod koroną drogi.
Realizacja projektu i zastosowane rozwiązania techniczne, poprawiły warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych, rowerzystów i kierowców. Projekt zmniejszy ryzyko wystąpienia wypadków drogowych. Nastąpiła poprawa warunków przejezdności na odcinku przebudowanej drogi poprzez zwiększenie średniej prędkości ruchu na drodze. Zastosowane rozwiązania wpłynęły na spójność komunikacyjną i przestrzenną zarówno powiatu jak i województwa. Inwestycja wpłynie na poprawę konkurencyjności regionu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

2018-11-19

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W na odcinku Kadzidło – Szafranki, związana z operacją typu” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

         Ubiegając się o pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na inwestycje drogowe, Powiat  Ostrołęcki otrzymał dofinansowanie na projekt pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W na odcinku Kadzidło – Szafranki”.  Umowę na dofinansowanie w/w projektu ze środków programu podpisano w dniu 15.07.2016 roku.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i po wyborze najkorzystniejszej oferty ,  wartość projektu wyniosła        3.176.434,56 zł.

  Dofinansowanie ze środków UE w ramach EFRROW  wyniosło 2.021.164,00 zł. ( 63,63% )

   w tym:

-  dofinansowanie do  robót wykonanych w 2017 roku,  w ramach w/w programu dla I transzy wniosło   988.869,00 zł;

-  dofinansowanie dla pozostałych robót wykonanych w  2018 roku w ramach w/w programu dla II transzy, wyniosło   1.032.295,00 zł.           W ramach prac objętych operacją  na drodze powiatowej nr 2519 W Kadzidło – Szafranki został przebudowanyodcinek o długości 5,849 m.  Przebudowano nawierzchnię o szerokości 6,00 m wraz z poboczem utwardzonym o szerokości 2,0 m. Wykonano  zjazdy i zatoki autobusowe z chodnikami postojowymi. W celu zapewnienia właściwego odwodnienia drogi dokonano  regulacji rowów oraz przebudowano przepusty pod zjazdami. Powiat Ostrołęcki będący Beneficjentem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,  wykonał nowe oznakowanie poziome drogi wraz z elementami odblaskowymi. Wykonano nowe oznakowanie pionowe. Realizacja projektu zdecydowanie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu.                                              

 W wyniku realizacji operacji związanej przebudową w/w drogi , został osiągnięty cel polegający na : poprawie spójności komunikacyjnej oraz zwiększeniu się dostępności do usług, w tym usług publicznych dla mieszkańców msc. Kadzidło, Sul  i Golanka. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” z Ostrołęki.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZDP Ostrołęka
Data utworzenia:2017-01-15
Data publikacji:2017-01-15
Osoba sporządzająca dokument:ZDP Ostrołęka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8054